Bilimsel Program

03 Kasım 2018

08:30 - 08:45

AÇILIŞ

08:45 - 10:15 KARDİYOLOJİDE DEĞİŞEN KILAVUZLAR 2018
Oturum Başkanları: Mustafa DEMİRTAŞ, Şenol DEMİRCAN, Dilek ÇİÇEK
08:45 - 09:00 Güncel Hipertansiyon Kılavuzları
Meryem AKTOZ
09:00 - 09:15 Hiperlipidemi
Göknur TEKİN
09:15 - 09:30 Kronik Kalp Yetersizliği
Onur Sinan DEVECİ
09:30 - 09:45 Pulmoner Hipertansiyon
Emre Çağlar ÇAĞLAYAN
09:45 - 10:00 Periferik Damar Hastalıkları
Taner ŞEKER
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 ARİTMİDE GÜNCEL KONULAR
Oturum Başkanları: Sinan AYDOĞDU, Dursun ARAS
10:45 - 11:00 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu
Özcan ÖZEKE
11:00 - 11:15 Atriyal Fibrilasyonda YOAK Kullanımı
Dursun ARAS
11:15 - 11:30 VES Ablasyonu: Kime ve Ne Zaman ?
Fırat ÖZCAN
11:30 - 11:45 Antikoagülan İlaçlarla İkili ve Üçlü Tedavi
Fatih YALÇIN
11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00 Ögle Yemeği
13:00 - 14:15 ARİTMİLERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Mevlüt KOÇ, Fatma YİĞİT
13:00 - 13:15

Supraventriküler Aritmiler
Durmuş Yıldıray ŞAHİN

13:15 - 13:30 Ventriküler Aritmiler
Ali DENİZ
13:30 - 13:45

Senkop Nedenleri ve Ayırıcı Tanısı
Turgay Demir

13:45 - 14:00 Senkoplu Hastanın Yönetimi
Onur KAYPAKLI
14:00 - 14:15 Tartışma
14:15 - 15:15 MİKROBİYATA VE KARDİOVASKÜLER HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Taylan KAV, Ertan YETKİN
14:15 - 14:30 Mikrobioma Giriş
Gülay YETKİN
14:30 - 14:45 Probiotiklerin Kardiyovasküler Sistem ve Metabolizmadaki Etkileri
Nuray YAZIHAN
14:45 - 15:00 Mikrobiota ve Kardiyovasküler Sistem İlişkisi
Taylan KAV
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 17:00 DÜŞÜK KALP DEBİSİ VE MEKANİK DESTEK CİHAZLARI 
Oturum Başkanları: Bektaş BATTALOĞLU, Öner GÜLCAN
15:45 - 16:00 Düşük Kalp Debisi Tanımı, Fizyopatoloji ve Tedavisi
Kubilay ŞENEN
16:00 - 16:15 İntraaortik Balon Pompası 
Mehmet BALLI
16:15 - 16:30 Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu
Nevzat ERDİL
16:30 - 16:45 Sol Ventrikül Destek Cihazları
Şeref Alp KÜÇÜKER
16:45 - 17:00 Tartışma
17:00 - 18:00 REFRAKTER ANGİNA TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Ertan YETKİN, Gökhan CİN
17:00 - 17:15 Medikal ve Girişimsel Tedavi
Gülaçan TEKİN
17:15 - 17:30 EECP
Tural TERZİ
17:30 - 17:45 Stabil KAH'da Girişim mi Medikal Tedavi mi?
Gökhan CİN
17:45 - 18:00 Tartışma
18:00 - 18:45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Mustafa DEMİRTAŞ, Ertan YETKİN
  S-01 Dev Sağ Koroner Arter Anevrizması Olgu Yönetimi ve Tedavi Yaklaşımı
Barış AKÇA
  S-02 The Impact of Number of Chronic Total Occlusion on Coronary Collateral Flow
Bernas ALTINTAŞ
  S-03 Sağ Ventrikül Dp/Dt ‘Nin Değerlendirilmesi için Daha Nitel Yeni Bir İndeks: Sürekli Akım Dopler Ekokardiyografi Kaynaklı Triküspit Yetmezlik Akımı Hız-Zaman Eğrisinin Eğimi
Ali Osman YILDIRIM
  S-04 Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Poliamin Sentez Yolundaki Enzim Düzeylerinin İncelenmesi
Yeliz DEMİR
  S-05 Perkütan Koroner Girişim Sırasında Gelişen Koroner Arter Perforasyonunun Balon Anjioplasti ile Başarılı Tedavisi Sonrası Geç Dönemde Hortlaması
Ahmet KORKMAZ
  S-06 Koroner Arteriyel Baskınlık ve QRS Ekseni Arasındaki İlişki
Ahmet KORKMAZ
  S-17 Diyabetik Hastalarda Hs-crp Düzeyi ile İskemiye Modifiye Albümin Arasındaki İlişki
Taner ŞEKER
  S-18 Geriatrik Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Diyabetik Olan ve Olmayanların Karşılaştırılması
Derya DEMİRTAŞ
  S-19 Ulnar Ve Radiyal Arter Akut Trombozu : Olgu Sunumu
Çağlar ÖZMEN

04 Kasım 2018

09:00 - 10:15 GÖZDEN KAÇAN ATRİYAL FİBRİLASYON NEDENLERİ VE  TEDAVİLERİ 
Oturum Başkanları: Fatih YALÇIN, Fatma YİĞİT
09:00 - 09:15 Kalıtsal Nedenli ve Kanalopatiye Eşlik Eden AF
Mevlüt KOÇ
09:15 - 09:30 Uyku Apnesine Eşlik Eden AF
Durmuş Yıldıray ŞAHİN
09:30 - 09:45 Obezitede AF
Abdullah Orhan DEMİRTAŞ
09:45 - 10:00 Sporcularda AF
Yahya Kemal İÇEN
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:15  VASKÜLER BİYOLOJİ ALANINDA KLİNİK UYGULAMALARA EVRİLEN YENİ TEKNOLOJİLER 
Oturum Başkanları: Mehmet İLERİ, Ertan YETKİN, Serdar GÜNAYDIN
10:45 - 11:00

Endoteliyal Glikokaliks: Bütün Kardiyovasküler Patolojilerin Kökeni
Esin AKBAY

11:00 - 11:15 Koroner Arter Hastalığında MikroRNA’ ların Rolü
Atike TEKELİ KUNT
11:15 - 11:30 Vasküler ve Valvüler Kalsifikasyon: Regülasyon ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar
Orhan Eren GÜNERTEM
11:30 - 11:45 Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Uygulamaları: Hücresel Tedavinin Klinik Uygulamalarında Kanıt Dayalı Veriler Ne Kadar Gerçek?
Serdar GÜNAYDIN
11:45 - 12:00  Klinik Vasküler Biyoloji Uygulamalarında Prediktif Analiz, Mekanik Öğrenme ve Yapay Zeka Kullanımı 
Serdar GÜNAYDIN
12:00 - 12:15  Tartışma
12:15 - 13:00 Ögle Yemeği
13:00 - 14:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Mustafa DEMİRTAŞ, Ertan YETKİN
  S-07 Hiperparatiroidili Hemodiyaliz Hastalarında Karotis Arter İntima-media Kalınlığı ve Kalp Kapak Kalsifikasyonu
İsa ARDAHANLI
  S-08 Trombüs Kaplı Sol Ventriküler Miksoma
Fevzi Sarper TÜRKER
  S-09 Yeni Tanımlanan Bir Mutasyon Eşliğinde Ailesel Hiperkolesterolemi Vakalarının Değerlendirilmesi
Evren GÜMÜŞ
  S-10 1800MHZ Cep Telefonu Radyasyonunun Sıçan Kardiyak Dokusunda Crybb1 Protein Düzeyine Etkisi
İrem BEKALP YILMAZ
  S-11 Fibromiyaljili Hastalarda Karotis Femoral Nabız Dalga Hızı, Aortik Sertlik ve Aort Distensibilitesinin Değerlendirilmesi
Hasan AKKAYA
  S-12 Sisplatin Kardiyotoksisitesinde N-asetilsisteinin Etkisi
Emre Ertuğrul GÜNTÜRK
  S-13 Diyabetik Olmayan Kişilerde Kan Glukoz ve Noktürnal Supraventriküler Taşikardi Ataklarının İlişkisi
Abdullah Orhan DEMİRTAŞ
  S-14 Kardiyopulmoner By-pass Eşliğinde Gerçekleştirilen Kardiyak Cerrahi Sonrası Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ve Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin Prediktif Rolü
Hacı Ali UÇAK
  S-15 Multipl Skleroz Hastasında Metil Prednizolona Bağlı Bradikardi
İsmail EKİNÖZÜ
 

S-16 Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Artmış Epikardiyal Yağ Kalınlığı ve LDL Kolesterol Düzeyi ile İlişkisi
Yurdaer DÖNMEZ

14:00 - 15:00  KARDİYO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Mustafa DEMİRTAŞ, Umut DİŞEL,  Cafer ZORKUN
14:00 - 14:15 Kardiyomiyotoksisite Tanı ve Tedavisi
Cafer ZORKUN
14:15 - 14:30 İmmün Checkpoint İnhibitörleri ve Kardiyak Yan Etkileri
Cafer ZORKUN
14:30 - 14:45 Kardiyoonkoloji ve Kardiyak Kök Hücreler
Selçuk ÖZTÜRK
14:45 - 15:00  Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Hakan KUMBASAR, Ertan YETKİN, Gülümser HEPER
15:30 - 15:45 Psikiyatri ve Kardiyolojide Kullanılan İlaçların Etkileşimi
Berker DUMAN
15:45 - 16:00 Kalp Hastası Olmak
Makbule Çiğdem AYDEMİR
16:00 - 16:15 Psikokardiyoloji
Hayriye Dilek HAMURCU
16:15 - 16:30 Sağlıkta Sosyalizasyon ve Nasıl Başarılır?
Gülümser HEPER
16:30 - 16:45

Kardiyovasküler Hastalıklarda Akılcı İlaç Kullanımı
Gülümser HEPER

16:45 - 17:00 Tartışma
17:00 - 18:00 YAPISAL KALP HASTALIKLARI 2018
Oturum Başkanları: İbrahim Halil KURT, Şah TOPÇUOĞLU
17:00 - 17:15 TAVİ' de Son Durum ve Gelecek
İbrahim Halil KURT
17:15 - 17:30 Aort Stenozunda Cerrahi Yenilikler
İbrahim ÖZSÖYLER
17:30 - 17:45 Mitral ve Triküspit Yetersizliklerinde Perkütan Onarım
Ömer ŞEN
17:45 - 18:00 Tartışma
18:00 - 18:10 KAPANIŞ